当前位置:首页 >> 其它课程 >>

《中庸》全篇 带拼音


《 中 庸 》 全 篇
第一 章
tiān dì yī zhāng mìng zhī w?i xìng lǜ xìng zhī w?i dào;率 也
shì yě

;修


xiū

dàozhīw?ijiào。道


dào

zhě bù gù

者不 可
jūn
ji?臾离

yú lí

也 ;可
sh?n离 ,非
suǒ yǐn xǐfēi bù dǔ m?

dào也 。是
kǒng

故 乎

乎其 所 乎


hū qí

不睹 , 恐
xiǎn

惧 乎
l? hū其所 不
gù jūn

qí suǒ

w?n zǐ

闻 。
sh?n

莫见 其
zhōng zhě dá wù qí

m? jiàn

隐 ,莫
wēi

微 。故
zhī

w?i独也 。 喜 、 怒 、 哀 、 乐


dú yě

āiw?i


h?

发 ,谓
zhōng

zhī中 。发
tiān yě

而皆
xià

?r jiē zhōngji? běn

节 ,谓


w?i

zhī和 。 中
tiān


xià者 , 天
dàozhī dà zhì

之大 本
zhōng

也 。 和也 者 , 天 和 , 天
h? tiān

h? yě zhě dìzhī达 物
也 。致
yān

w ?iyān

焉 ,万

wàn焉 。

第二 章

dì ?r zhāng

-1-

zh?ng尼曰 : “ 君子 , 中
jūn xiǎo yě

ní yuē

jūn zǐ

zhōng yōng

yōng; 小人 ,反
jūn xiǎo

xiǎor?n

fǎn ?r

zhōngyōng。君


r?nzhīzhōng

也 ,君

r?n而 而
?r

shízhōng jì

中 。 小
dànzhīzhōng

之 中

yōng也 , 小也 。 ”

第三 章 子
n?ng zǐ yuē yǐ

dì sānzhāng zhōng yōng qí zhì yǐ hū mín xiǎn

曰 : “ 中其 至 矣乎 ! 民

jiǔ矣 。 ”

第四 章
zǐ yuē

dì sì zhāng dào zhī bù xíng yě wǒ zhīzhī yǐ míng zhě zhīzhě wǒ zhī

子曰 : “ 道
gu?

之不 行 也 , 我知 之矣 : 知 者
d ào bú zhī bùzhī

之 ; 愚 者 不及也 。 道
xián m? zhě

yú zhě

bù jí yě gu?

之不 明
xiào

也 ,我 不
zhī bù

zhī yǐ

之矣 : 贤 。人
r?n

zhī shí

之 ;不w?i也 也


yǐn

也 。 鲜

xiǎn

n?ng。 ” 第五 章
dì wǔ zhāng

-2-

子 曰 : “ 道 其不

zǐ yuē

dào qí bù

xíng矣夫 。 ”

yǐ fū

第六 章
zǐ yuē ěr

dì liùzhāng shùn qí dà zhī yě yáng yǔ shùn zhí w?i hǎo w?n yǐ hǎo

子曰 : “ 舜
chá

其大 知 也 与 ! 舜 扬
shàn

以好
duān
y?ng

yán qí

言 。 隐 恶而
zhōng

yǐn ? ?r。执

其 舜liǎng

, 用 ”

mín

民 。 其斯以

qí sī yǐshùn

乎 !第七 章
zǐ yuē

dì qī zhāng r?njiēyuē zhīzhōng yǔ zhī ?r qū ?r nà zhū gǔ

子曰 : ” 人 皆 曰 ‘ 予知 ’ , 驱
hu?


zhī

纳诸 罟 辟


擭 人

xiànjǐng之 中

,而m?

zhī

也 。
n?ng qī yu?r?n shǒu

jiēyuē

曰 ‘ 予 知 ’ , 择乎 中

yǔ zhī

z? hū zhōng

yōng, 而不

?r bù

能 期月也 。 ”第八 章

dì bā zhāng

-3-

子 曰 : “ 回 之 为 人 也 : 择乎 中 庸 , 得一 善 , 则 拳 拳 服 膺 , 而弗 失 之 矣 。 ”
z? quánquán fú yīng ?r fú shīzhī yǐ

zǐ yuē

huízhīw?ir?n yě

z? hū zhōngyōng

d? yì shàn

第九 章
zǐ yuē

dì jiǔzhāng tiānxiàgu?jiā kě jūn yě ju? lù kě cí yě

子 曰 : “ 天 下 国 家 , 可 均 也 ; 爵 禄 , 可辞也 ; 白 刃 , 可 蹈 也 ; 中 庸 不可 能 也 。 ”
báir?n kě dǎo yě zhōngyōng bù kě n?ng yě

第十 章
zǐ lù

dì shízhāng w?n qiáng yǔ zǐ yuē nán yǔ fāng zhīqiáng yǔ r?u

子路 问
běifāng

强 。 子曰 , “ 南 与 , 抑而 强
nán sǐ fāng yì ?r qiáng zhī之 强与 , 以教 , 子居 之 也
yě zǐ jū zhī yǐ jiào

北方


zhīqiáng

之 强

与 ?寞
qiáng

m?

bào无道 , 南 革 ,死
g?

wú dào也 。君
běifāngjūn

。 衽金

r?njīn


gù jūn

?r

yàn

厌 ,北方

zhīqiáng

之 强

。而 强
zhōng

?r qiáng zhě jū zhī lì ?r bù yǐ

者 居 之 。 故 君 子和而不 流 ; 强
qiáng zāijiǎo gu?yǒudào

zǐ h? ?r bù liú

qiáng bù

zāijiǎo biàn

哉矫 。 变立而 不倚 ; 强

哉 矫 。 国有道 , 不
-4-

sàiyān

焉 ; 强
zāi

qiáng jiǎo

zāijiǎo

哉矫 。国

gu?

无道 , 至死 不

wú dào

zhì sǐbiàn

qiáng。 ”

第十一 章
zǐ yuē

dì shí yì zhāng sù yǐn xíng guài h?u shìyǒu shùyān

子曰 : “ 素隐 , 行 : 吾弗 为 之 矣 。 君 子 遵 弗
fú n?ng yǐ yǐ wú fú w?izhī yǐ jūn zǐ zūn,后
?r xíng

世有

述焉

dào而 行 , 半 涂而 废 : 吾
yōng

bàn tú ?r f?i shì bú能 已矣 。 君 子依乎
w?i sh?ng

jūn zǐ yī hū

zhōng

。遯

gān

jiànzhī ?r bù huǐ

知 而不 悔 : 唯zhěn?ngzhī

之 。 ”

第十二 章
jūn

dì shí ?r zhāng zǐ zhīdào f?i ?r yǐn fū fù zhī yú kě yǐ yǔ zhī zhīyān子 之 道 , 费 而 隐 。 夫妇 之 愚 , 可以与 之
suīsh?ng kě yǐ r ?n

yān

焉 , 及其 至 也 , 虽 圣
fū fù zhī sh?ng

jí qí zhì yě bú亦有 所
xíng

yì yǒu suǒ yān

知焉 。

夫妇 之
suī


r?n

xiào, 可以

n?ng

焉 , 及其 至 也 ,
yān

jí qí zhì yě tiān tiān亦有 所
yǒu

yì yǒu suǒ suǒ

suǒ
n?ng焉 。 天

地之
xià

dì zhī

大也 , 人

dà yě

r?n

y?uhàn

憾 。故
-5-

jūn zǐ yǔ dà

君 子语大 , 天
yān

m?

n?ngzǎiyān

焉 ,语
yuānxiǎo, 天

tiān yú

xià莫 于


m?

n?ng破 。

p?

焉 。诗 ”言
fù yán

shī qí

yún

云 : “ 鸢
shàng

fēi lì tiān

飞戾 天 ; 鱼
jūn zǐ zhīdào

yu?yuānxiàchá yě chá

下 察也 。 君子之 道 , 造 乎天地 。
zhāng hū tiān dì

zào

duān乎夫

hū fū

妇 ; 及其 至 也 , 察
y?u

jí qí zhì yě dì

shí ?r dào zhī

十二 不


章 , 子思 之
kě lí zhī yì yě yǐ míng

zǐ sī zhī

yán

言 , 盖以 申
qí xià bā zhāng

gài yǐ shēn míngshǒuzhāng kǒng

章 ,道 子


可离 之 意也 。 其 下 八 以 明
zhī

章 ,杂yǐnyán之 。


zǐ yuēshísānzhāng子曰 : “ 道不 远
yuǎn

dào bù kě

yuǎn yǐ

r ?n

人 。人

r?n

zhīw?idào
而 柯
nì kē

?rr?n kē

人 ,不
qí z? bù y?u


yuǎn

w?idào

为道 。 诗云 : ‘ 伐
zhí

shīyún kē

伐 而
?r柯 , 其则不
shìzhī gǎi。 ’执 为
yuǎn


gù jūn

柯 ,睨
zhì视之 。 犹 而 愿
?r zhǐ


zhōngw?i shù。 故 君 子以 人
dào

zǐ yǐ r?n yuǎnr?n,改

止 。 忠
yì wùw?i


jūn

。 施诸

shīzhū sì

己而不

jǐ ?r bù

yuàn

, 亦勿 施

shī


-6-r?n

人 。君

子之 道

zǐ zhī dào,丘
w?i

qiū

w?in?ng一焉 : 所
suǒ qiú

yì yān

suǒ hū

qiú子 , 以事父 ,
yǐ shìjūn n?ng w?i n?ngyǐ shì fù
n?ng也 ;所
qiúch?n, 以事 君 , 未
w?i w?i也 ;所
qiú

suǒ乎弟 , 以 事
yǒu

hū dì

yǐ shì xiōng shī

兄 ,未
zhī也 ;所 也 。
suǒ yěsuǒ乎 德
bù d?p?ng友 , 先 行

xiān yōng yǒu jūn之 ,未
zhījǐn bù

n?ngyōngzhīxíng miǎn

, 庸

yán
之谨 ; 有
gǎn

y ǒu jìn不足
yán ěr

bù zú

,不
xíng

gǎn不 顾


;有

馀 ,不 子
尽 。言
zào, 行

xíng

yán

言 。君

z ào

尔 。

” 第十四 章
jūn dì shí sì zhāng zǐ sù qí w?i ?r hū xíng bù yuàn hū qí wài sù子素其 位 而
xíng,不
shù乎其 外 。 素
jiàn


pínguì

贵 , 行 贱guì

贵 ;数

pín

, 行 患

xíng nàn yān bùjiàn hū

; 素夷狄 , 行
huàn

sù yí dí

xíng jūn

乎夷狄 ; 素 子无八
xià zǐ wú bā

hū yí díhuàn

难 ,

xíng
shàngnàn bù

难 。君
líng


xià

?r

不自得
w ?i yuàn

bù zì d?

焉 。
yuán

zài

w?i

位 ,不 己而不
jǐ ?r bù下 ;在
r?n

zài位 ,不
shàngshàng

上 ; 正

zh?ng

qiú yú

求 于 人 。 则无
-7-

z? wú

yuàntiān,下 人

xià xíng

不 险y?ur?n

人 。故
xīn gǔjūn子居易以俟 命
sh? yǒu

zǐ jū yì yǐ qí mìng

, 小 似


xiǎo hū

r?n jūnxiǎn shīzhū

以徼 正

yǐ jiǎo zh?ng

辛 。 子曰 : “ 射
fǎn qiú

zǐ yuē子 。 失诸鹄 ,反zhū qí shēn

诸其 身

。 ” 第十五 章
jūn dì shí wǔ zhāng zǐ zhīdào pì rú xíng yuǎn bì zì ěr pì rú dēng gāo子 之 道 , 辟如 行
shīyuē dān

远 必自迩 , 辟如 登
rú gǔ s? qín必自 卑 。 诗 曰 : “ 妻子 好 合 , 如鼓瑟 琴 。 兄 弟既翕 , 和乐 且
h? l? qiě

bì zì bēi

qī zǐ hǎo h?

xiōng dì jì xī

耽 。宜

ěr

shìjiā

室 家 , 乐尔妻 帑 。 ” 子 曰

l? ěr qī tǎng

zǐ yuē

: “ 父母其 顺

fù mǔ qí shùn

矣乎 。 ”

yǐ hū

第十 六 章
zǐ yuē

dì shíliùzhāng guǐsh?n zhīw?i d? qí sh?ng yǐ hū shìzhī ?r fú yí shǐ

子曰 : “ 鬼 神
jiàn

之 为 德其 盛
tǐ wù ?r

矣乎 。 视 之 而弗 不
fú bù

见 天

; 听
xià

tīng zhī

zhī ?r fú r?n

之 而弗

w?n qí

闻 ; 体物而
míng

遗 。使

tiān

人 ,齐sh?ng服 ,以 承
y ?u

yǐ ch?ng

祭祀

jì sì

。 洋

yáng

yáng hū

洋 乎 , 如在其 上 , 如在其左 右 。 诗 曰 :
-8-

rú zài qí shàng

rú zài qí zuǒ

shīyuē

‘ 神
wēi

sh?n zhī

zhī

g?

思 , 不可度思 , 矧 可 射 思 ? ’ 夫
ch?ng zhī bù kěbù kě dù sī

shěn kě sh? sī rú cǐ fūxiǎn。 诚

之 不可

yǎn

揜 , 如此夫 。 ”

第十七 章
zǐ yuē

dì shí qī zhāng shùn zǐ qí dà xiào yě yǔ d? w?i sh?ng

子曰 : “ 舜
r?n

其大
也 四


与 !德
hǎi

人 ,尊 庙

zūn xiǎng

w?itiān

为天
zhī

子 ,富
zǐ sūn bǎo

yǒu

zhīn?i

内 。 宗

zōng

miào之 , 子孙 保
bì děi qí míng yān

zhī

之 。 故大德 , 必 得 其 位 ,
gù tiān zhī

gù dà d?

bì děi qí w?i

必 得 其禄 , 必 得 其 名 , 必 得 其 寿 。 故 天 物必 因 其 材 而笃 焉 。 故 覆之 。 诗 曰 : ‘ 嘉乐君 ,宜
tiān yí mín fù zhī shīyuē jiā l? jūn wù bì yīn qí cái ?r dǔ gù zāi

bì děi qí lù

bì děi qí sh?u zhěshēngp?izhī xiàn bǎo

培之 , 倾
xiàn

qīng lìng

zhě子 , 宪


d?
zhīr?n

人 。 受 禄于 天 。 保
gù dà d? zhě bì sh?u

sh?u lù yú tiān

y?umìngzhī

命 之 ,自shēn之 。 ’ 故大德 者 必 受

mìng。 ”

第十八 章

dì shí bā zhāng

-9-

子曰 : “ 无忧 者 , 其惟 文 季
jì w?i

zǐ yuē

wú yōu zhě wáng

qí w?i w?n

wáng hū

王乎 。以wáng

父 , 以武
wángyǐ wǔw?i zǐ

为子 。 父作 之 , 子述 之 、 王季 、文
xià wáng jì w?n wáng

fù zu? zhī

zǐ shù zhī zhī xù xià

。武

zuǎn
?r yǒuwáng

之绪 下

。壹戎
zhī

yī r?ng xiǎn

衣 ,而
míng

tiān下 。 身不 子 。富
zhī wǔ zǐ fù

shēn bù

shītiān

失天。尊
xiǎng

zūn

w?itiānyǒu sì hǎizhī n?i

有四海 之 内
wǔ wáng

。 宗
sh?u

zōng

miào

zhī gōng

之 。 子孙 保
ch?ng

zǐ sūn bǎo w?n

之 。武
zhī d?

m?

受 王

mìng, 周
wáng

zhōu武 公

之德 。 追 以天
yǐ tiān r?n

zhuī zǐ zhī fù

wáng lǐ

大 、 王
sī lǐ yě季 , 上
dá hū zhūshàng h?u

祀先
dài fu

sì xiān

gōng

子之

礼 。 斯礼也 , 达乎 诸
w?idài fu zǐ w?i shì大夫 , 及士 庶

jí shìshù jì yǐ shì

人 。父
fù w?ishì

为 大夫 , 子为 士 ; 葬
zǐ w?idài fu nián zàng yǐ shì

zàng

以 大 夫 , 祭以 士 。 父 为 士
jì yǐ dài fu qī zhīsàng

yǐ dài fu

, 子 为 大 夫 ; 葬 以 士 , 祭以 大 夫 。 期 之 丧 , 达乎 大 夫 ;三
sān yì yě

dá hū dài fuzhīsàng

之 丧 , 达乎 天 子 ; 父母 之 丧 , 无 贵 贱

dá hū tiān zǐ

fù mǔ zhīsàng

wú guìjiàn

, 一也 。 ”

shí jiǔ zhāng- 10 -

子曰 : “ 武
fū xiàozhě yě

zǐ yuēwáng、 周

zhōu

gōng shàn miào

公 , 其达
shù

qí dá

xiào yǐ hū zhī shì

孝 矣乎 事

。 夫 孝 者 , 善 继人
zhě qì

shàn jì r?n qiū yī xiū

zhīzhì qí

之志 , 善 祖
r?n

者 也 。 春

chūn

秋 ,修 其
jiàn

庙 , 陈
zōng yǐ biàn lǚ

ch?n miào

其宗

qí zōng zhī lǐ

器 , 设其 裳 , 所 以序 。序
w?i xù shì suǒ yǐ xù

sh? qí cháng zhāo

衣 , 荐
mù yě yǐ

其时 食 。 宗
suǒ yě

qí shíshí之礼 也
穆也 。 序 爵 , 所 以 辨
biàn

xù ju?

guìjiàn

贵贱

事 ,所 以
suǒ yǐ dá qí

suǒ

辨 贱

xián也 。旅
yàn máo

ch?uxià

shàng yě

上 , 所 以达
jiàn

jiàn w?i

也 。燕
xíng shì

suǒ

所 以
qí l?
jìngchǐ

齿 也 。 践
qí suǒ zūn rú位 , 行
qīn

其礼 , 奏 其乐 , 敬


qí lǐ

z?u

其所
wáng

尊 , 爱其 所
shìcún
shì

ài qí suǒ

亲 ,事 死
zhīzhì yějiāo
miàoshìshēng

事 生 社

,事

shì如 以


事存 , 孝
shàng

xiào


之 至也 。 郊
zōng

sh?
zhī lǐ zhī

zhī lǐ

之礼 ,
suǒ dān

suǒ

míng

也 。 宗 乎
qí hū之礼 , 所cháng

乎其 先
zhī yì

hū qí xiān

也 。 明
zhì gu?jiāosh?

礼 ,禘
之义 , 治

shìzhūzhǎng乎 。 ”

第二 十 章

dì ?r shízhāng

- 11 -

哀公 布
bù zài

āi gōng

w?nzh?ng

政 。 子曰 : “ 文

zǐ yuē

w?n

zhīzh?ng

政 , ,
fāng c? xī

方 策 。 其 人 存 , 则其 政 举 ; 其 人 亡 息 。人
zhě r?n dào

qí r?n cún

z? qí zh?ng jǔ

qí r?n wáng shù r?n

则其 政
zh?ng

z? qí zh?ng yěmǐnzh?ng w?i

政 , 地道 敏 为
zh?ng

dì dào mǐn z ài

树 。夫

yǐ shēn yě

者 , 蒲卢也 。 故
xiū qīn shēn

pú lú yě人 。取
r?n zhě

r?n以身 。修
r?n以道 。 修
w?i dà

yǐ dào

xiū

dào以仁 。 仁
zūn

yǐ r?n,人
w?i dà yě ?r

也 ,亲
qīn qin

qin为 大 。 义 者 , 宜也 , 尊
zūn xián

yì zhě

yí yě

xián为大 。 亲
zàizhīshā w?i

之杀 , 尊
zhīděng shàng

之 等 , 礼所
m ín

lǐ suǒ shēng也 。在 而

xià位 ,不

hu?上 ,民
shēn

可得 ,

kě d?

zhì yǐ

治 矣 。 故 君 子 , 不可以不 修
shìqīn zhī sī shìqīn

gù jūn zǐ

bù kě yǐ bù xiū。 思修 身

sī xiū shēn sī zhīr?n

不可以不 不可以不
tiān bù kě yǐ bù

bù kě yǐ bù

事 亲 。 思 事 亲 , 不可以不 知 人 。 思 知 人 , 知
tiān

bù kě yǐ bù zhīr?n。 ” 五 ,所
wǔ suǒ fūxiàzhī dá dào

之达道


以行

yǐ xíng fù yě

zhīzhě

之者
kūn

sān

三 ,

yuē

曰 :君 朋 友

jūn yǒu yǒng

ch?n也 、 父子也 、 夫
wǔ zhě tiān xià xià

fù zǐ yě

妇也 、 昆

弟也 、
zhī

dì yě

p?ng r?n

zhījiāo yě sān

之 交 也 。 五者 , 天 三
zhězhī dá dào yě suǒ

之达道也 。 知 、 以行
yǐ xíng

仁 、 勇

者 , 天

tiānzhī dá d? yě

之 达德也 。 所

- 12 -

zhīzhě

之者

一也 。 或
hu? zhī kùn

yì yě

hu? ?r

shēng

?r

zhīzhī

之 ;或

hu? yì yě

xu?
hu?

?r

zhīzhī

之 ;或 行

zhīzhī

知 之 : 及其 知 之 , 一也 。 或
zhī yì

jí qí zhīzhī hu?

安而
xíng

ān ?r

xíng zhī

之 ; 或 利而 行
jí qí ch?ng zǐ yuē gōng

hu? lì ?r xíng

之 ;或


miǎnqiáng

?r之 : 及其 成,一
xu?

也 。 乎
hū zhī

子曰 : “ 好
r?n xiū

hǎojìn知 。力行
zhě

lì xíng z?

jìn乎 以
仁 。 知耻近 乎 修
shēn

zhīchǐjìnyǒng。 知斯三

zhī sī sān

者 ,则

zhīsuǒ

知所。 知 所以修 身
z? zhīsuǒ

zhīsuǒ yǐ xiū shēn

, 则知 所

z? zhīsuǒ

以治 人 。 知 所
gu?

yǐ zhì r?n jiā

zhīsuǒ

以治 人 , 则
fán

yǐ zhì r?n

知所

以治 天 下 下
gu?

yǐ zhìtiān xià jiā yǒu

矣 。 ” ,曰 :
jìng bǎi yuē

w?i
tiānxià xiánjiǔjīngxiūshēn也 、尊

zūn也 、亲
qīn

qin也 、 敬 也 、来
yě lái yě大 百ch?n

臣 工 身

也 、 体群 臣 也 、柔
z? dào lì kūn yě r?u yuǎntǐ qún ch?n

也 、 子庶 民
r?n

zǐ shù mín huái hu?

gōng shēn zhū

也 、 怀
z? búzhūh?u也 。修
qin

xiū

, 则道立 。 尊 父


zūn

xián, 则不 惑 。 亲
jìng dà ch?n

q īn z? bù

亲 ,则
xuàn

z?

弟不

dì bù

yuàn。 敬

大 臣 , 则不
zǐ shù mín。 百

体群 臣

tǐ qún ch?n

, 则士 之

z? shìzhī

bào tǐ zh?ng

报体 重 。 子庶 民 , 则
- 13 -

z?

bǎi

xìngquàn。来

lái

bǎigōng, 则财 用
h?u

z? cái y?ng z? tiān

足 。柔远人
xiàr?uyuǎnr?n

, 则四 方

z? sì fāng qí míng yuǎn

guīzhī

归之 。 怀 诸
sh?ng fú s?

huáizhū

侯 ,则天w?izhī shēn

畏之 。 也 。


齐明 去谗
xián qù chán

盛 服 , 非 体不 动 : 所 以 修
jiàn hu?

fēi tǐ bù d?ng ?r

suǒ yǐ xiū suǒ

色 , 贱
zūn qí w?i guān

guì d?

贵德 , 所

以劝

yǐ quàn suǒ yǐ quàn yě也 。 尊 其 位 , 重 其禄 , 同 其 好 恶 , 所 以 劝
qinzh?ng qí lù r?n

t?ng qí hào suǒqīn

也 。 官
xìnsh?ng

shǐ

使 ,所
shì yě

以劝大臣 也
shíshǐ b? liǎn jì bǐng

yǐ quàn dà ch?n

。 忠
suǒ

zhōngzh?ng lù bǎi

重 禄,所
xìng yě bǎi

suǒ

以劝

yǐ quàn

士也 。 时 使薄 敛 ,
chēng以劝
suǒ

yǐ quàn姓也 。日 省 百
gōng

rì shěng yu?shì yě s?ng

月试 , 既 禀
wǎngshì

事 ,所 ,嘉
jiā

以劝

yǐ quàn ?r也 。 送
n?ngyíngláishàn

guān
zhì

suǒ yǐ r?u

所以柔
chí

yuǎnr?n
pìn。 继绝 世 , 举废 国 , 治 以时 , 厚
xià yǐ shí h?u jiā wǎng ?r b? lái yǒu jiǔ

jì ju? shì

jǔ f?igu?

luàn

wēi

危 , 朝
fán

cháo往 而薄 来 , 所 以 怀 诸 有 九
jīng

suǒ yǐ huái zhū suǒ

h?u yě

侯也 。 凡
zhīzhě

w?itiān

为天
gu?,所

以行

yǐ xíng

之者

- 14 -

fánshì

事 , 豫则立 , 不豫则
shìqián dào dìng

yù z? lì

bù yù z?

f?i

废 。言
xíng

yán

qiándìng, 则不跲 。 事 前 ,则
z?

z? bù hē, 则不 困 。 行
dìng

z? bù kùn

qiándìng
zàijiù xià

疚 。道

qián

, 则不 穷
mín

z? bù qi?ng


zhì yǐ bù

w?i bù hu? hū yǒu dào

位不获乎

shàng

上 ,民


不可得而
p?ng

bù kě d? ?r yǒu dào

治矣 。
hu?

hu?

shàngshàng

道 : 不信 乎 乎
hū p?ng

bù xìn友 ,不
bù shùn
qīn矣 。信
xìnxìnyǒuyǒu道 :不顺 乎
yǐ hū qīn

亲 ,不 :反
fǎn zhě

p?ngyǒu矣 。 顺
shùnshùn hū qīnyǒudào

有道shēn不 诚 ,不
bù míng

bù ch?ng

bù hū乎亲 矣 。 诚 ,不 诚
bù ch?ng

ch?ng yǐ

shēnyǒudào

道 :不

shàn乎身

hū shēn
ch?ngzhě

者 , 天
ch?ng r?ng

tiān zhě

zhīdào也 。 诚 而
r?n ?rch?ng zhōng

zhīzhě bù

之者 , 人 不 思


r?n

zhīdào

之道
?rd?

也 。 诚
cōng者 ,不 中
dào zhěmiǎn

而得 : 从
zhězhōng

道 , 圣 也 。


sh?ng也 。 诚ch?ng

zhī者 ,择善

z ? shàn

而固 执 之 者

? r g ù zhízhī

- 15 -

博学 之 , 审
zhī yě

b? xu? zhī dǔ xíng

shěn yǒu fú

w?nzhī

之 , 慎
xu?

sh?n zhī fú

思之 明
n?ng yǒu

sī zhīmíng biàn之 ,笃行
yǒu fú

zhī w?n

之 。 有弗 学 , 学
w?n yě zhī fú zhī yǒu

xu?

之弗 能

,弗
fú sīcu?也 。 有弗 问 , 问
sī zhī fú d? fú cu? yě fú cu?

之弗知 , 弗措也 。 有 弗辨 , 辨
zhī fú dǔ zhī fú biàn biàn

fú cu? yě

弗思 ,
míng r?n guǒ

思 之 弗得 , 弗 措 也 。 有 弗措 也 。 有弗 行 , 行
n?ngzhī yǒu fú xíng xíng

zhī fú

之弗 明

, 一


之 弗笃 , 弗 措 也 。 人 之 ,己千
jǐ qiān zhī

fú cu? yě

能 之 , 己百 之 。 人

jǐ bǎizhī

r?n

shín?ng

十能

之 。果

n?ng cǐ dào yǐ

能 此 道 矣 , 虽 愚必 明 , 虽

suī yú bì míng

suī

r?u bì qiáng

柔必 强 。

第二 十 一 章 自诚
ch?ng z? zì ch?ng míng

dì ?r shí yì zhāng w?izhīxìng zì míngch?ng w?izhījiào, 谓之 性

;自明 诚


谓之 教
诚则 明

míng

矣 ; 明则 诚
zhāngmíng z? ch?ng fū zǐ tiān

矣 。 右 第二 十 一 章 。 子
dào

y?u dì ?r shí yì zhāng dào zhī yì

思承
yán

sī ch?ng shàng章 , 夫子 天r?n

之 意 , 而立
yǐ fǎn fù

?r lì

言 推

也 。 自此以 下 十 二 章 , 皆 子思 之 言 , 以 反 覆
míng cǐ zhāng zhīzì cǐ yǐ xià

shí ?r zhāng

jiē zǐ sī zhīyán

tuī

明此 章意 。- 16 -

第二 十 二 章
w?itiān

dì ?r shí ?r zhāng xiàzhìch?ng w?in?ngjìn qí xìng n?ng jìn n?ng jìn qí xìng

唯天

下至 诚

为 能 尽其 性 。 能 尽
r?n

尽其 性 ,
z? n?ngjìnz?

n?ngjìn

能尽

r?nzhīxìng

之性 。 能
wù zhīxìngzhīxìng tiān

之性 ,则能 尽 地之 化
dì zhī huà

物 之 性 。 能 尽 物 之 性 , 则可以 赞 育 。可
yù kě yǐ zàn tiān dì zhī huà yù

wù zhīxìng

n?ngjìn

z? kě yǐ zàn以 赞 天 地 之 化 育 , 则可以与 天 地 参 矣 。

z? kě yǐ yǔ tiān dì cān yǐ

第二 十 三 章
qí cì zhì qǔ zhù z? w?i

dì ?r shísānzhāng qǔ n?ng yǒu ch?ng d?ng ch?ng z? xíng biàn xíng

其次 致 曲 。 曲 则著 。 著则 明 则化 。 唯
z? huà tiān z? zhù míng

诚 。 诚 则形 。 形 则 能
z?

。 明则动 。 动
xià

míng z? d?ng zhìch?ng。 变

biàn

至 诚

w?in?ng

huà

化 。

第二 十 四 章
zhìch?ng

dì ?r shí sì zhāng zhīdào kě yǐ qián zhī gu? wáng jiā jiāng xīng

至 诚

之 道 可以 前
gu? guī jiā

知 。国 将

必有 祯
ni?

bì yǒu zhēn jiàn

xiáng hū

祥 ;国
shījiāng d?ng,必
hu?yǒuyāo孽 。 见

龟 , 动

乎四体 。 祸

hū sì tǐ

福将

fú jiāng

- 17 -

zhì

至 , 善

shàn

必先

bì xiān

zhīzhī

知之 ; 不 善 , 必 先

bú shàn

bì xiān

zhīzhī

知之 。 故zhìch?ng rú sh?n

至 诚 如神 。

第二 十 五 章
ch?ng

dì ?r shí wǔ zhāng zhě zì ch?ng yě bù ch?ng ?r dào zì dào yě shì gù jūn suǒ ch?ng zhě wù者自 成 也 , 而
wú wù

道自道也 。 诚

者 ,物 之
w?i

zhīzhōng

之 终

shǐ

始 。不 诚
zhě yě

无物 。 是 故 君

子诚

zǐ ch?ng zhī yǐ ch?ngguì

贵 。 诚 成 己仁

ch?ng

者 , 非 自 成 己而已也 。 所
ch?ng

fēi zì ch?ng jǐ ?r yǐ yě wù zhī yě

以成

物也 。
h? wài

wù yě

ch?ng jǐ r?n n?i

也 。 成


物知也 。 性
zhī yí yě

xìng

zhī d? yě

之 德也 , 合

zhīdào yě

之 道也 。 故

shícu?

时措

之 宜也 。

第二 十 六 章 故至 诚
yuǎn gù zhìch?ng yōu yuǎn

dì ?r shíliùzhāng wú xī bù xī z? jiǔ jiǔ z? z? zhǐ gāo zhǐ z? yōu b?

无息 。 不息则 久 , 久
z? b? h?u yě b? h?u

则徵 。 徵则 悠 高
míng。悠, 则博 厚 。 博 厚 , 则 物
。博
yōu

h?u jiǔ

厚 , 所以 载

suǒ yǐ

zǎi

也 。高明 ,所
b? h ?u p?i dì

gāomíng

suǒ

以覆 物也 。 悠
gāomíng p?itiān

yǐ fù

wù yě

久 , 所 以 成 物也 。 博

suǒ yǐ ch?ng wù yě

厚 , 配地 。 高 明 , 配 天
- 18 -

。 悠 久 , 无 疆 。 如此 者 , 不
d?ng

yōujiǔ

wú jiāng

rú cǐ zhě w?i ?rjiàn

?r

zhāng

章 ,不?r

biàn,无为而

ch?ng

成 。
qí w? i wù bù ?r yě

tiān dì zhīdào z? qí shēng yě míng

天 地 之 道 , 可一 言
wù bú c? yě

kě yì yán

而 尽 也 。 其 为 物不贰 ,
b? yě h?u

?r jìn yě

则其 生

物不测 。 天 地 之 道 , 博也 、 厚 也 、 悠也 、 久
jí qí wú qi?ng jīn yě yōu yě jiǔ yě

tiān dì zhīdào

也 、高
zhāo

gāo

也 、 明
zhīduō wù

也 。 今夫 天 斯 昭
ch?n

jīn fū tiān sī zhāo xì yān之 多 , 及其无 穷 覆
yu? fù yān ?r

也 , 日月 星
fū dì yì cuō tǔ zhīduō

rì yu? xīng系焉 , 万
h?u

wàn zǎi


huá

焉 。今 不


夫地一 撮 土 之 多 , 及其 广
zh?ng

jí qí guǎng wàn cǎo重 , 振 河 海 而不 泄 , 万
shízhīduō bǎo jí qí guǎng dà yān

zh?n h? hǎi ?r bù xi?

zǎiyān zhī

焉 。 今夫 山 一 卷 之 ,禽 勺
qín sh?u jū zhī

jīn fū shān yì juàn

石 之 多 , 及其 广 大 , 草
zàng

木生

mù shēng yì

兽 居之 , 宝
jí qí bú c? yānxīng焉 。 今夫 水 , 一
jiāo

jīn fū shuǐ

sháo yú

zhīduō biē shī

之 多 , 及其不测 , 鼋
shēng

yuán cái

、鼍 、 蛟
zhí

tu?

、 龙

l?ng鱼 、鳖焉 ,货
w?i

hu? tiān

yān

焉 。 , 于穆不已 。 ”
yú hū bù xiǎn w?n yú mù bù yǐyún

云 :“维
tiānzhīmìnggàiyuē

盖曰 : “ 天

zhīsuǒ yǐ w?itiān

之 所以为 天

也 。 于乎不 显 , 文- 19 -

wángzhī d? zhīchún chún yì bù yǐ

之德之 纯 。 ” 盖 曰 : “ 文

gàiyuē

w?n

wángzhīsuǒ yǐ w?iw?n

之 所以为 文

也 。 纯 亦不已 。 ”第二 十 七 章 大哉 圣
wù dà zāish?ng

dì ?r shí qī zhāng r?n zhīdào yōu h?u yáng yáng hū fā yù wàn之道 ! 洋
yōu dà zāi xíng乎 , 发育 万
sān bǎi

物 , 峻 极于 天 。 优
qiān

jùn jí yú tiān dài qí r?n níng

优 大 哉 , 礼仪 三 行
gù yuē

lǐ yíwēi yí sān

威仪三。 待其人


yān

?r。 故曰 : “ 苟

gǒu

不至德

bù zhì d?

, 至 道不
xu?

zhìdào bù焉 。 ” 故君子尊德 性 , 而道 问
?r jìnjīng wēi ?r zhīxīn jí gāo míng

gù jūn zǐ zūn d? xìng

?r dào w?n ?r dàozhōng shì gù jū yǐ xīng

学 , 致 广 大 , 而尽 精 微 , 极高 明 庸 。温
wēn

zhìguǎng dà gù

, 而道 中

yōng shàng

故 , 而知 新 , 敦
w?ixià bù b?i qí m? zú gu?

dūn

h?u以 崇 礼 。 是 故居
qí yán zú

yǐ ch?ng lǐ不 骄 , 为 下不倍 。 国 无 道 , 其默 足
yǐ bǎo qí shēn wú dào

bù jiāo

yǒudào

有 道 , 其言足
shī yǔ yuē

以兴

;国
zh?

gu?

以容 。诗
w?i

yǐ r?ng

曰 : “既明 且

jì míngqiě

哲 , 以 保 其 身 。 ” 其此 之

qí cǐ zhī与 ?

第二 十 八 章

dì ?r shí bā zhāng

- 20 -

子 曰 : “ 愚而 好 自 用 , 贱
shēng

zǐ yuē

yú ?r hǎo zì y?ng fǎn

jiàn?r

hǎo zì zhuān

好字 专 。
zāi jí qí shēn乎今 之 也 。 ”
fēitiān yě

hū jīn zhī

shì

世 ,反

古 之 道 。 如此 者

gǔ zhīdào

rú cǐ zhě

灾 及其 身

zhě非天

子不议礼 , 不 制 度 , 不
chē t?ng

zǐ bù yì lǐ

bù zhì dù shūkǎow?n

文 。今

jīn t?ng

tiānxià suī

下 ,车guǐ gǒu

轨 ,书

t?ngw?n bù

文 , 行
gǎn

xínglún

伦 。虽 。虽
suī

yǒu qí w?i

有其位 , 苟
gǒu

无其德 , 不
yì bù

wú qí d?zu? lǐ l?

作 礼乐

yānyǒu qí d? zǐ yuē yǒu

有 其德 , 苟


无其 位 , 亦不 敢
shuō

wú qí w?i

gǎn

zu? lǐ l? yān

作 礼乐 焉 。
wú xu? y?ng

子曰 : “ 吾
yīn lǐ zhīxià lǐ

夏 礼 , 杞不足 徵 也 。 吾 学
wú xu? zhōu

qǐ bù zú zhǐ yě lǐ

殷礼 , 有

s?ngcúnyān

焉 。 吾学 周

礼 ,今

jīn之 。吾从

wú c?ng

zhōu。 ”

第二 十 九
wáng

dì ?r shíjiǔ

zhāng

tiānxiàyǒusānzh?ngyān

焉 , 其 寡 过 矣乎
bù xìn bù xìn

qí guǎ gu? yǐ hū

! 上

shàng

yānzhěsuīshàn zhě

虽 善 , 无徵 。 无徵 , 不信 。 不信 , 者
suīshàn

wú zhǐ

wú zhǐ

mín fú c?ng

民弗 从 。 下

xià

yān虽 善 , 不尊 。 不尊 , 不信 。
- 21 -

bù zūn

bù zūn

bù xìn

不信 , 民
zhū

bù xìn

mín mín

弗 从 。 故君子之 道 , 本
kǎozhū zhìzhū sān

fú c?ng

gù jūn zǐ zhīdào

běn

zhūshēn,徵
tiān

zhǐshù民 。 考诸
b?iwáng ?r bù miào sh?n ?r

王 而不 缪 , 建 神 而
wú yí wú yí

jiàn

zhū

地而 不 俟圣

dì ?r悖 。 质诸

guǐ无疑 。 百
zhī yě

bǎi tiān

shì yǐ yě

世以 也

qí sh?ng r?n ?r bù gǎn bǎi

人 而不 感 。 质 鬼 神 世 以俟 圣
?r shìw?i r?n

zhìguǐsh?n ?r


bù gǎn dào

?r

无疑 , 知
zhīr?n xíng。百 子动
xià fǎ yǒu zǐ d?ng

shì yǐ qí sh?ng
xià

不感 , 知 人 道 , 行
xià z?

也 。 是故君 而
?r shì

shì gù jūn w?itiān


yán

世为
?r

tiān为天
z?

下法 , 言 有
wàng


jìn

shìw?itiān下则 。 远
shīyuē

yuǎn

zhī

之 ,则;近

zhī

之 , 则不 厌 。 诗 曰 : “ 在 彼无恶 ,
yǐ yǒng zǎo zhōng

z? bù yàn

zài bǐ wú ? jūn xià zǐ

zài cǐ wú sh? w?i yǒu

在 此无 射 ; 庶 几夙夜 , 以 永 未


shù jǐ sù y? rú cǐ誉 。 ”君 于天
yú tiān
zhě如此 , 而

?ryǒu也 。

第三 十 章
zh?ng

dì sānshízhāng ní zǔ shù yáoshùn xiàn zhāng w ?n wǔ lǜ尼祖 述

尧舜 , 宪

武 。律


tiānshí

时 , 下 袭 水 土 。 辟如 天
- 22 -

xià xí shuǐ tǔ

pì rú tiān

地 之 无不 持 载 , 无

dì zhī

wú bù chízǎi

不 物
b?i wù覆 帱 。 辟如四 时 之 错
bìng

fù ch?u

pì rú sì shízhīcu? ?r bù xiāng

xíng, 如日 月 之 代 明 。 万
dào bìng

rú rì yu?zhīdàimíng

wàn而不h ài

害 。道xíng ?r bù xiāng

行 而不 相

悖 。 小德 川 。

xiǎo d? chuān liú

流 ; 大德

dà d?

。此天

cǐ tiān

地 之 所 以 为 大也

dì zhīsuǒ yǐ w?i dà yě

第三 十一 章

dì sānshí yì zhāng w?in?ngcōng r?u míng ruìzhī zú yǐ

w?itiānxiàzhìsh?ng

唯 天 下至 圣
kuān

,为能 聪 、 明
wēn

、 睿 知 、 足以


yǒulín yě qiáng

有 临也 ; 宽 强 、 刚
zh?ng gāng

、 裕 、 温 、 柔 、 足以 有 容 也 ; 发 、
yì zú yǐ yǒuzhí yě w?n ?r qí zhuāng cházú yǐ yǒur?ng yě

、 毅 、 足以 有 执 也 ; 齐 、 庄
zú yǐ yǒujìng yě yuānquán yuān lǐ mì

、 中

zhōng

、 正 、 足以 有 敬 也 ; 文 、 理 、 密 、 察 、 足以 有
bi? yě yuān

zú yǐ yǒu

别 也 。 溥博 , 渊 泉 渊
quán

pǔ b?

,而 。 见
jiàn

shíchū

时出
?r

zhī

之 。 溥博如 天 ;
bù jìng yán

pǔ b? rú tiānmín m?

民莫 不 敬 ; 言
shì yǐ shēng chē suǒ míng


yáng

?r

mín莫不 信 ; 行 而
zhōng

m? bù xìn

xíng ?r

mín m? bù shuō m?

民 莫不 说 。 是 以 声 貊 。 舟
dì zhīsuǒ zhōu zǎi

溢乎

yì hūgu?

国 , 施及蛮
tiānzhīsuǒ fù

shī jí mán

zhì

至 ,人
zhào

r?n

力所 通

lì suǒ tōng

, 天 之 所覆 , 地之 所

载 , 日月 所

rì yu? suǒ- 23 -

, 霜 露所 队 : 凡 : “配天 ” 。
p?itiān

shuāng lù suǒ duì

fán

yǒuxiě qì zhě m? bù zūn

血 气 者 莫不 尊 亲 。 故

qīnyuē第三 十二
w?itiān

dì sānshí ?r

zhāng唯天

xiàzhìch?ng

至 诚

,为

w?i

n?ngjīnglúntiānxià
zhī dà jīng fū

之大 经 , 立 天
yān

lì tiān

xiàzhī dà běn zhūn bù

之大本 , 知 天
zhūn qí r?n gù cōng

zhītiān

地之 化
yuān

dì zhī huà yuān qí sh?ng

育 。夫
yuānyǒusuǒ yǐ

所倚 ? 肫
gǒu

肫 其仁 ! 渊 固聪
míng

渊其
zhī!浩

hào

hào其天 !苟
qí shú n?ng

qí tiān

, 达 天 德 者 , 其孰 能

dá tiān d?

zhě

zhīzhī

知之 ?

第三 十 三 章
shī

dì sānshísānzhāng yuē jūn yī jǐn shàng jí chǔ ? qí w?n xiǎo dàn zhī zhù
曰 : “ 衣锦
zǐ zhīdào ?r

尚 絅 , ” 恶其 文
rán ?r rì zhāng jūn zǐ zhīdào

也 。故
dào yàn君 然

子之 道 , 闇 而
w?n rì wáng

然 而日 章 ; 小 子之 道 , 淡 理 。知
lǐ zhī yuǎn

r?nzhī道 ,的 厌 、 简
jiǎn

de

rán ?r

日亡 。君
wēn?r文 、温


- 24 -

?rzhījìn

之近 ,

zhīfēngzhī zì

之自 , 知

zhī

wēizhīxiǎn。可入德矣

rù d? yǐ


shīyún jūn

诗云 : “ 潜
bù jiù

qián

suī fú yǐ wú ? yú zhì bú jiàn hū

虽 伏矣 , 亦 孔

yì kǒng

zhīzhāo bù

之昭 。 ”故 可及 者
kě jí zhě

子 内 省 不 疚 , 无恶于 志 。 君 子 之 所 不
qí w?i r?n shīyún zhīsuǒ

zǐ n?ixǐng

jūn zǐ zhīsuǒ

, 其唯 人

之所

不见乎 。
zài ěr shì bù yán

诗云 : “ 相

xiāng

在尔室 , 尚
?r xìn

shàng

kuì yú wū l?u

愧 于屋 漏 。

” 故 君 子不 动 而 敬 , 不 言 而 信 。
shīyuē zǐ bù shǎng

gù jūn zǐ bù d?ng ?r jìng

诗 曰 : “ 奏 假无言 , 时靡有 赏 而
?r mín

z?ujiǎ wú yán quàn

shí mí yǒu

zhēng wēi

争 。 ” 是故君 于
yú zhēng

shì gù jūn yu?

子不 。

, 不怒而 民 威

bù nù ?r mín

shīyuē

诗曰 : “ 不 显 而天
?r tiān yǔ

bù xiǎn xià

w?i d? píng

惟 德 , 百 辟其 刑 平 。

bǎi pì qí xíng

zhī

之 。 ”是

shì

故 君 子笃 恭
shīyún zǐ yuē

gù jūn zǐ dǔ gōng诗云 : “ 予

huái

怀

míng d? mín

明 德 , 不大 声
m? yě

bù dà shēng

以色 。

yǐ s?

” 子 曰 : “ 声 色 之 于以 化 民 , 末也 。

shēng s? zhī yú yǐ huà

- 25 -

shīyún

诗云 : ‘ 德 輶
wú shēng

d? tíng


wú ch?umáo

毛 。 ’ 毛犹有伦 。 ‘
zhì yǐ

máoy?uyǒulún

shàngtiānzhīzǎi

上 天 之载 , 无 声
y?u dì sānshísānzhāng

无 臭 。 ’ 至矣 。 ”
zǐ sī yīnqiánzhāng jí zhìzhīyán zhī fǎnqiú qí běn

右第三 十 三 章

。 子思 因 前 章 极 致 之 言 , 反 求 其 本 之 , 以 驯 致 乎笃 赞 其 妙 , 至 于于 声
?r yuēyánzhī shēn qí fǎn xu? zhì yú yú shēng yǐ xùn zhì hū dǔ

; 复自 下 学 为 己 谨 独 之 事 推 而 言
gōng ?r tiān

fù zì xiàxu?

w?i jǐ jǐn dú zhīshìtuī ?r yán píng zhīsh?ng y?u

恭而天

xià

之 盛

。又

zàn qí miào

无 臭 , 而 后 已 焉 。 盖 举一 篇 之 要 , 而 约 言 之 。 其 反 复
zhě fù dīng

wú ch?u

?r h?u yǐ yān níng

gài jǔ yì piānzhīyào r?n zhī yì

shì意 ,至 乎 ?


zhìqi? yǐ

切矣 。 学

者 ,其jìnxīn- 26 -


赞助商链接
相关文章:
更多相关文章: