当前位置:首页 >> 语文 >>

S版三年级上册语文复习--看拼音写词语1

三年级上学期拼音练习
一、看拼音写词语 1、chuān suō ( bēn téng ( ) ) zhǎn kāi ( ) ( bō wén ) yǎng ( tóu ) fān gǔn ( )

tāo tiān bō làng ( huāng zhāng ( ) ) yì ( lùn ) yì ( wō fēng )

2、chán zhù ( )

tong tòng kuài kuài ( 3、qīng ( chè ) ( tòu ) míng ) líng lóng ( )

qī zuǐ bá shé ( cuì ( ruò ) shān diān ( ) ( ) yuán (

wú kě nài hé ( rùn ) jiāo ào ) ( ( yóu xì ) ( ) pò liè )

nián chóu ( )

chàn wēi wēi )

guāng yǐng ( 5、guān chá ( jū jìn ( 6、 xún shì ( ) ) )

líng luàn ) jǐng gào ( fù jìn ( wèi ( jù ) ) ( tuì suō ( ) ) kěn dìng ( tè shū ) ) nài xīn ( ) zhé ( mó )

wén sī bú dòng ( jì xù ( ) nuó dòng ( ) ( ) bá shè )
1

bù miǎn ( )

chóu chàng ( wéi kàng ) ( ) ) (

shú xī ) shén qí ( huó xiàn ) bàn xìn bàn yí ) ( )

7、gū lū lū (

mìng lìng ( )

dōng zhāng xī wàng ( yù bàng ( 9、xuǎn ( zé ) ) xiāng zhēn ) qiān ràng ( )

hú jiǎ hǔ wēi (

mǐn (

jié ) mò jí

yóu (

yù ) xiǎo (

bīn bīn ( xīn yì

yǒu lǐ ) yì )

zì zhī zhī míng ( yóu ( 10、diǎn rán ( guó rán ( ) ) yù ) bù jué ) sì zhōu ( yòu ( ) xiǎo

wàng chén (

)

shān qióng shuǐ jìn ( xīn ( lín ) ) xī yǐn ( jié ) bǔ zhuō ( xiá zi ( ) ) ) xuán zhuǎn ( )

yuán xiāo (

mù bù zhuǎn jīng ( zhù míng ( ) ) biāo běn ( )

) xìng qù

11、tián zī zī ( dǎi zhù ( ) )

( guǐ liǎn ( )

)

guài mú guài yàng ( )
2

13、gǔ shī ( ) (

jué

jù )

dōng wú ( )

cuì (

liǔ )

14、xiù (

lì )

zēng tiān ( )

shén (

mì ) (

yóu

lǎn )

chán rào ( bǎi tài ) ) (màn )

zhē dǎng ( shun xī ( 15、guǎng kuò ( sàn fā ( ) ) ) wàn

téng yún ( biàn ) fù ( sǎn luò ( ) gài )

jià wù )

qiān zī (

liú lián wàng fǎn ( guāng máng ( ) ) ǒu ěr ( yí ( ) jiǎo jiàn ( )

zhuō mí cáng ( )

bì qiān lǐ )

3

答案: 1、chuān suō zhǎn kāi bō wén yǎng tóu fān gǔn

(穿 梭)
bēn téng

(展

开)

(波 纹)

(仰 头)

(翻 滚)

tāo tiān bō làng

(奔 腾)
2、chán zhù

(滔 天 波 浪)
huāng zhāng yì lùn yī wō fēng

(缠 住)

(慌

张)

(议 论)

(一 窝 蜂)
wú kě nài hé

tong tòng kuài kuài

qī zuǐ bá shé

(痛 痛 快 快)
3、qīng chè tòu míng

(七 嘴 八 舌)
cuì ruò yuán

(无 可 奈 何)
rùn yóu xì pò liè

(清 澈)
nái chóu

(透明)
líng lóng

(脆弱)
shān diān

(圆润)
jiāo ào

(游戏)
chàn wēi

(破裂)
wēi

(黏 稠)
guāng yǐng

(玲珑)
líng luàn

(山 巅)

(骄 傲)

(颤 巍 巍)

(光 影 零 乱)
5、guān chá jǐng gào kěn dìng nài xīn zhé mó

(观察)
jū jìn

(警告)
fù jìn

(肯定)
tè shū

(耐心)
wén sī bú dòng

(折磨)

4

(拘禁)
6、xún shì

(附近)
wèi jù

(特殊)
tuì suō jì

(纹 丝 不 动)
xù nuó dòng bá shè

(巡视)
bù miǎn

(畏惧)
chóu chàng

(退缩)
shú xī

(继续)

(挪动)

(跋涉)

(不 免)
7、gū lū lū

(惆 怅)
wéi kàng

(熟 悉)
mìng lìng shén qí huó xiàn

(骨碌碌)

(违 抗)

(命 令)
hú jiǎ hǔ wēi

(神 气 活 现)
bàn xìn bàn yí

dōng zhāng xī wàng

(东 张 西 望)
yù bàng xiāng zhēn

(狐 假 虎 威)

(半 信 半 疑)

(鹬 蚌 相 争)
9、xuán zé qiān ràng mǐn jié yóu yù bīn bīn yǒu lǐ

(选 择)

(谦 让)

(敏 捷)
wàng chén mò jí

(犹 豫)
xiǎo

(彬 彬 有 礼)
xīn yì yì

zì zhī zhī míng

(自 知 之 明)
yóu yù bù jué

(望 尘 莫 及)
shān qióng shuǐ jìn

(小 心 翼 翼)

(犹 豫 不 决)
10、diǎn rán sì zhōu

(山 穷 水 尽)
xīn líng xī yǐn xuán zhuǎn

(点 燃)
guó rán

(四 周)
yòu xiǎo

(心灵)
yuán xiāo jié

(吸引)

(旋 转)

mù bù zhuǎn jīng

(果 然)
11、tián zī zī

(幼 小)
xìng qù

(元 宵 节)
bǔ zhuō

(目 不 转 睛)
zhù míng biāo běn
5

(甜 滋 滋)
dǎi zhù

(兴 趣)
guǐ liǎn

(捕 捉)
xiá zi

(著 名)
guài mú guài yàng

(标 本)

(逮 住)
13、gǔ shī

(鬼 脸)
jué jù

(匣子)
dōng wú

(怪 模 怪 样)
cuì liǔ

(古 诗)


(绝 句)
zēng tiān

(东 吴)
shén mì yóu

(翠 柳)
lǎn chán rào mí màn

14、xiù

(秀丽)
zhē dǎng

(增 添)

(神 秘)
jià wù

(游 览)
qiān zī

(缠 绕)
bǎi tài

(弥漫)

téng yún

(遮 挡)
shùn xī wàn

(腾 云 驾 雾)
biàn

(千 姿 百 态)

liú lián wàng fǎn

(瞬 息 万 变)
15、guǎng kuò fù gài

(流 连 忘 返)
guāng máng ǒu ěr jiǎo jiàn

(广 阔)
sàn fā

(覆盖)
sǎn luò

(光 芒)
zhuō mí cáng

(偶尔)


(矫健)

bì qiān lǐ

(散发)

(散落)

(捉 迷 藏)

(一碧千里)

6


相关文章:
S版三年级上册语文复习--看拼音写词语1.doc
S版三年级上册语文复习--看拼音写词语1 - 三(1)班 S 版三年级上册语文期中复习练习题- 一、看拼音写词语 1、chuān suō ( bēn téng ( ) ) zhǎn ...
S版三年级上册语文复习--看拼音写词语1名师制作优质教....doc
S版三年级上册语文复习--看拼音写词语1名师制作优质教学资料 - 辕楚 潮么狐铭
2018语文S版三年级上册看拼音写汉字总复习.doc
2018语文S版三年级上册看拼音写汉字总复习 - 三年级生字看拼音写词语 第一单
S版三年级上册1-4看拼音写词语.doc
S版三年级上册1-4看拼音写词语 - 第一单元词语练习 bō w?n 1(波纹)
小学语文S版三年级上册看拼音写词语.doc
小学语文S版三年级上册看拼音写词语 - 三年级上册看拼音写词语 fāngǔn y
语文S版三年级上册看拼音写词语.doc
语文S版三年级上册看拼音写词语 - 1.bō w? n fǎn yìng fān
语文S版三年级上册看拼音写词语_图文.pdf
语文S版三年级上册看拼音写词语_语文_小学教育_教育专区。语文S版三年级上册看...S版三年级上册语文复习-... 暂无评价 2页 1下载券 S版三年级语文下册总...
S版三年级上册语文复习--看拼音写词语1.doc
S版三年级上册语文复习--看拼音写词语1_语文_小学教育_教育专区。期中复习 三(1)班 S 版三年级上册语文期中复习练习题- 段考复习题 一、看拼音写词语 1、...
小学三年级语文s版下册复习资料复习一:看拼音写词语.doc
小学三年级语文s版下册复习资料复习一:看拼音写词语 - 三年级下册语文期末总复习(一) 一、看拼音,写词语 tiě m?n ( rǔ zhī ( shā tān ( yā zǐ (...
语文S版三年级语文上册专项复习字词.doc
语文S版三年级语文上册专项复习字词 - 专项部分 看拼音写汉字。 字词 sh
小学三年级语文s版下册复习资料复习一:看拼音写词语_图文.ppt
小学三年级语文s版下册复习资料复习一:看拼音写词语 - 一、看拼音,写词语。 t
语文S版二年级上册总复习:看拼音写词语(含答案).doc
语文S版年级上册总复习:看拼音写词语(含答案) - 语文 S 版年级上册看拼音写词语练习 第一单元 gu? qí guǎng chǎng běi jīng )( zhuāng yán ...
三年级S版语文上册看拼写词语.doc
三年级S版语文上册看拼写词语 - 三年级 S 版语文上册看拼音写词语 1
新语文S版三年级上册语文期末复习-生字专项.doc
新语文S版三年级上册语文期末复习-生字专项 - 基础版块 生字 一、入语境,写词语。 1.他在 pú tao ( )架下 xún 2.肥 zào ( 4.小 mù( 啊! 5.眼看...
S版三年级语文上册期末复习资料.doc
S版三年级语文上册期末复习资料 - S 版三年级语文上册期末复习备课之 复习内容 第一单元:《大海的歌》《帽子和鸟窝》《吹泡泡》 《沙滩的童话》《百花...
S版四年级上小学语文看拼音写词语期末复习全册知识整理.doc
S版年级上小学语文看拼音写词语期末复习全册知识整理_语文_小学教育_教育专区。1、S版年级上小学语文看拼音写词语期末复习全册知识整理 ...
S版小学语文三年级上册1-8单元练习题.doc
小学语文| 三年级|S版小学语文三年级上册1-8单元练习题_三年级语文_语文_小学教育_教育专区。S 版小学语文三年级上册各单元练习题 () 、读拼音写词语。 ...
S版三年级语文上册期末复习资料范文.doc
S版三年级语文上册期末复习资料范文 - S 版三年级语文上册期末复习备课之 复习内容 第一单元:《大海的歌》《帽子和鸟窝》《吹泡泡》 《沙滩的童话》《...
小学语文S版三年级上册看拼音写词语.doc
小学语文S版三年级上册看拼音写词语_三年级语文_语文_小学教育_教育专区。小学...小学三年级语文s版下册复... 5页 1下载券 语文S版二年级上册总复习... ...
语文S版三年级语文上册专项复习字词.doc
语文S版三年级语文上册专项复习字词 - 专项部分 一、把下面的字按照音序重新排列起来。 焦胳湿微抖凉 字词 旱仍医钱 二、看拼音写汉字。 bēn t?n y?u ...
更多相关文章: